മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭയിലെ വിവാഹ സമയത്തുള്ള ഗാനങള്‍

മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭയിലെ വിവാഹ സമയത്തുള്ള ഗാനങള്‍

1) ധന്യന്‍ വിണ്മണ്‍ വാസികളെ Download
2) നല്‍കുകനന്‍ മൊഴി മാനസമെ Download
3) ഉപമകളായി Download
4) പരിവ്രതയാം പരിപാപന സഭയെ Download
5) സഭയാം തിരുസഭയാമീഞാന്‍ Download
6) ആദിമനീദിക്ഞരെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം Download
7) മണവറിയീ മേല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ Download
8) സുന്ദരികളിലതി സുന്ദരി നീ Download
9) പൗലോസ് സ്ലീഖ Download
10) വന്ദ്യ സ്ലീബ തരുവിന്‍ Download
11) വാനീനുഡയോന്‍ കൈയാല്‍ Download
12) ശുബചിഹ്നം തന്‍ സ്ലീബ Download
13) ഏദന്‍ തോട്ടം നട്ടേനെ Download
14) കര്‍ത്താവെനിന്‍ ആര്‍ദ്രദനിറയും Download

മാമോദീസാ

15) ചേര്‍ത്തുസലീലം യോഹന്നാന്‍ Download
16) കക്കുകനഥാ സ്ലീബായാല്‍ Download
17) ദൈവം ചൊന്നാല്‍ Download


3 comments:

Aby said...

Wonderful...i have been looking a long time for this..hats of to all who is behind this !

Arun G said...

thanku for ur movement creating such a blog,can i download vivahasisrusha ganangaal

Nikhil Raj said...

how to download?/