മാര്‍ഗ്ഗംകളി പാട്ടുകള്‍ (പെണ്‍കുട്ടികളുടെത്)


0. വന്ദനഗാനം ....... Download
1. ഒന്നാം പാദം . തബുരാന്‍ മുന്‍ പാകെ ..... Download
2.രണ്ടാം പാദം . എന്നതുരച്ചുടന്‍ അന്‍ പോല്‍ രാജന്‍..... Download
3.മൂന്നാം പാദം . കടലും കരയുമൊരു.... Download
4. നാലം പാദം . അരുള്‍ ചെയ്തിതാ..... Download5. അന്ചാം പാദം . മരമൊടുകല്ലുകള്‍....... Download
6.ആറാം പാദമ്. വിരവിലിവരവുകൊണ്ടാനന്ദിച്ചു...... Download7.ഏഴാം പാദം . എന്നെനീകാത്തല്ലേ......... Download
8.എട്ടാം പാദം .എന്നിവയെല്ലാം കണ്ണുനീരാലെ...... Download9.ഒന്‍ പതാം പാദം . ചിന്തതെളിഞ്ഞിത്........ Download10.പത്താം പാദം . ഈവണ്ണം കെട്ടൂം കി...... Download11.പതിനൊന്നാം പാദം .ആനന്ദം വരുമാറ്....... Download12.പന്ത്രണ്ടാം പാദം . കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നേരം....... Download13.പതിമൂന്നാം പാദം മാണീക്കകല്ലായ മാര്‍ഗ്ഗം........ Download
14.പതിനാലാം പാദം . മനഗുണമുടയോന്‍.......... Download

12 comments:

sheeba david said...

can i get the lyrics of Margamkali in Female voice only...??????

sheeba david said...

can I get Margamkali lyrics in female voice only......???????

Chippy George said...

can i get the lyrics of vandanagaanam please??

Unknown said...

Please mail me the lyrics of manikya kallaya margam if u have
habbytjacob@gmail.com

Habs jacob said...

Please mail me the lyrics of manikya kallaya margam if u have
habbytjacob@gmail.com

Thomas John said...

Hello , Can you please send the lyrics of MOOVARUM if you have. If you have it please send me it as soon as possible !

tjmarangoly777@gmail.com

Rani Jacob said...

Please mail me the lyrics of maramodu kallukal margam if u have

Rani Jacob said...

Please mail me the lyrics of maramodu kallukal margam if u have.
rani7131@gmail.com

Shiju Mathew said...

could you please send me the text of Margamkali female

cinny thomas said...

Hi could you please mail me the lyrics of പതിമൂന്നാം പാദം മാണീക്കകല്ലായ മാര്‍ഗ്ഗം.
Cinny_komatt@yahoo.com

Jean said...

Please mail me Lyrics for Maramodu Kallukal and Manikakkal

jean80scorpion@gmail.com

gk said...

പതിമൂന്നാം പാദം മാണീക്കകല്ലായ മാര്‍ഗ്ഗം
Can you pls email this lyric to gkittoop@gmail.com.