മാര്‍ഗ്ഗംകളി പാട്ടുകള്‍ (പെണ്‍കുട്ടികളുടെത്)


0. വന്ദനഗാനം ....... Download
1. ഒന്നാം പാദം . തബുരാന്‍ മുന്‍ പാകെ ..... Download
2.രണ്ടാം പാദം . എന്നതുരച്ചുടന്‍ അന്‍ പോല്‍ രാജന്‍..... Download
3.മൂന്നാം പാദം . കടലും കരയുമൊരു.... Download
4. നാലം പാദം . അരുള്‍ ചെയ്തിതാ..... Download5. അന്ചാം പാദം . മരമൊടുകല്ലുകള്‍....... Download
6.ആറാം പാദമ്. വിരവിലിവരവുകൊണ്ടാനന്ദിച്ചു...... Download7.ഏഴാം പാദം . എന്നെനീകാത്തല്ലേ......... Download
8.എട്ടാം പാദം .എന്നിവയെല്ലാം കണ്ണുനീരാലെ...... Download9.ഒന്‍ പതാം പാദം . ചിന്തതെളിഞ്ഞിത്........ Download10.പത്താം പാദം . ഈവണ്ണം കെട്ടൂം കി...... Download11.പതിനൊന്നാം പാദം .ആനന്ദം വരുമാറ്....... Download12.പന്ത്രണ്ടാം പാദം . കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നേരം....... Download13.പതിമൂന്നാം പാദം മാണീക്കകല്ലായ മാര്‍ഗ്ഗം........ Download
14.പതിനാലാം പാദം . മനഗുണമുടയോന്‍.......... Download

9 comments:

sheeba david said...

can i get the lyrics of Margamkali in Female voice only...??????

sheeba david said...

can I get Margamkali lyrics in female voice only......???????

Chippy George said...

can i get the lyrics of vandanagaanam please??

Unknown said...

Please mail me the lyrics of manikya kallaya margam if u have
habbytjacob@gmail.com

Habs jacob said...

Please mail me the lyrics of manikya kallaya margam if u have
habbytjacob@gmail.com

Thomas John said...

Hello , Can you please send the lyrics of MOOVARUM if you have. If you have it please send me it as soon as possible !

tjmarangoly777@gmail.com

Rani Jacob said...

Please mail me the lyrics of maramodu kallukal margam if u have

Rani Jacob said...

Please mail me the lyrics of maramodu kallukal margam if u have.
rani7131@gmail.com

Shiju Mathew said...

could you please send me the text of Margamkali female