മാര്‍ഗ്ഗംകളി പാട്ടുകള്‍ (പെണ്‍കുട്ടികളുടെത്)


0. വന്ദനഗാനം ....... Download
1. ഒന്നാം പാദം . തബുരാന്‍ മുന്‍ പാകെ ..... Download
2.രണ്ടാം പാദം . എന്നതുരച്ചുടന്‍ അന്‍ പോല്‍ രാജന്‍..... Download
3.മൂന്നാം പാദം . കടലും കരയുമൊരു.... Download
4. നാലം പാദം . അരുള്‍ ചെയ്തിതാ..... Download5. അന്ചാം പാദം . മരമൊടുകല്ലുകള്‍....... Download
6.ആറാം പാദമ്. വിരവിലിവരവുകൊണ്ടാനന്ദിച്ചു...... Download7.ഏഴാം പാദം . എന്നെനീകാത്തല്ലേ......... Download
8.എട്ടാം പാദം .എന്നിവയെല്ലാം കണ്ണുനീരാലെ...... Download9.ഒന്‍ പതാം പാദം . ചിന്തതെളിഞ്ഞിത്........ Download10.പത്താം പാദം . ഈവണ്ണം കെട്ടൂം കി...... Download11.പതിനൊന്നാം പാദം .ആനന്ദം വരുമാറ്....... Download12.പന്ത്രണ്ടാം പാദം . കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നേരം....... Download13.പതിമൂന്നാം പാദം മാണീക്കകല്ലായ മാര്‍ഗ്ഗം........ Download
14.പതിനാലാം പാദം . മനഗുണമുടയോന്‍.......... Download

28 comments:

Unknown said...

can i get the lyrics of Margamkali in Female voice only...??????

Unknown said...

can I get Margamkali lyrics in female voice only......???????

Unknown said...

can i get the lyrics of vandanagaanam please??

Unknown said...

Please mail me the lyrics of manikya kallaya margam if u have
habbytjacob@gmail.com

Unknown said...

Please mail me the lyrics of manikya kallaya margam if u have
habbytjacob@gmail.com

Unknown said...

Hello , Can you please send the lyrics of MOOVARUM if you have. If you have it please send me it as soon as possible !

tjmarangoly777@gmail.com

Unknown said...

Please mail me the lyrics of maramodu kallukal margam if u have

Unknown said...

Please mail me the lyrics of maramodu kallukal margam if u have.
rani7131@gmail.com

Unknown said...

could you please send me the text of Margamkali female

Unknown said...

Hi could you please mail me the lyrics of പതിമൂന്നാം പാദം മാണീക്കകല്ലായ മാര്‍ഗ്ഗം.
Cinny_komatt@yahoo.com

Jean said...

Please mail me Lyrics for Maramodu Kallukal and Manikakkal

jean80scorpion@gmail.com

gk said...

പതിമൂന്നാം പാദം മാണീക്കകല്ലായ മാര്‍ഗ്ഗം
Can you pls email this lyric to gkittoop@gmail.com.

Unknown said...

can you please mail me the lyrics of all of these 15 പാദം??
mevinumv@gmail.com

thokal_mw_xmas_2006 said...

Can I have lyrics of prarambha ghanam, 4th, 7th, 8th, 9th 11th 13th &14th padams lyrics; my e-mail id is :- shijes@gmail.com

Unknown said...

Please mail me the lyrics of arulcheythu 4th padam

Unknown said...

Can I get lyrics of 7,2 5 padangal

Unknown said...

Can i get the lyrics of 5,13 paadangal

Unknown said...

Can I get the lyrics of 6 and 8 padangal

Unknown said...

Can I get the lyrics of 13 and 14 padangal plzzzz.....

Joseph PD said...

Can I get the lyrics of maramodu kallukal if u have

Unknown said...

െമയ്ക്കണ്

Unknown said...

Please mail me the margamkali lyrics immidietly...

BIJU said...
This comment has been removed by the author.
BIJU said...

HI CAN YOU PLEASE SEND ME THE LYRICS OF PADAM 5, PADAM 6 AND PADAM 11,EMAIL ID. sini_biju2002@yahoo.co.in.please send it ASAP.THANKS

manju said...

Lyrics അയച്ചു തരാമോ?

Unknown said...

May you pls send the lyrics of maramodu kallukal kanakam velli .

Unknown said...

Can u pls snd the lyrics of arulcheyytheethacharame...

Unknown said...

Vandana ganathinte Lyrics ayachu tharamo