വി. കുര്‍ബാനാ ഗീതങള്‍
1) വെളിവുനിറഞ്ഞോരീശോ നിന്‍ വെളിവാല്‍ Download
2) ധന്യെ മാതാവെ നിന്നോടുള്ളം താ Download
3) നിന്‍ മാതാവ് വിശുദ്ധന്‍മാര്‍ Download
4) ഭൂവിലശേഷം ദൈവത്താല്‍ Download
5) സ്തുതിബലികളണച്ചിടണമെ 
6) യാചിക്കേണ്‌ടും സമയമിതാ... Download
7) യചമാനന്‍ വരുമന്നേരം Download
8) അന്‍പുടയോനെ നിന്‍ വാതില്‍ Download
9) രക്ഷകനുരചെയ്താല്‍ Download
10) സ്തുതിദൈവത്തില്‍ ഉയരത്തില്‍ Download
11) കാഴ്ച്ചയിതില്‍ കര്‍ത്താവേ നിന്‍ Download
12) പൗലേസ് സ്ലീഖാ ധന്യന്‍ ചോല്‍കട്ടെ Download
13) പാദകനാം റൂബേലിനുജീവന്‍ Download
14) വാനേരാര്‍ത്തു ഈശന്‍ Download
15) യരുശലേം പുരിയില്‍ 
16) ആസ്വാസ്തതാലാകുലനായി
17) ശീലോഹാവെള്ളത്താല്‍ നീ
18) നീണാന്‍ കൂനിയിരുന്നെള്‍ തന്‍ Download
19)അന്യോന്യം സ്ലോമോനല്‍കീന്‍
20) മോറാനീശുമശിഹാ Download
21) ആദാം അവശതപൂണ്‌ടപ്പോള്‍ Download
22) ഭൂതത്താല്‍ എന്‍ Download
23) ജനമധ്യേനിന്നു കനാന്യ സ്ത്രീ Download
24) കുഷ്ടം പൂണ്‌ടേര്‍ സൗഖ്യം Download
25) സ്തംഭിതരായി മുപ്പത്തെട്ടാ Download
26) അഗ്നിമയന്മാരാരെനോക്കി Download
27) ഊടാടുന്നേന്‍ Download
28) സൃഷ്ടിയില്‍ അന്‍പുടയോന്‍
29) ദൈവത്തില്‍നേകന്‍ പുത്രന്‍
30) തന്‍കല്‍‍പ്പനയാല്‍ ഭൃത്യന്‍മാര്‍
31) അതിശുദ്ധത്രോണോസില്‍മേല്‍ ബലിഅര്‍പ്പിച്ച Download
32) നാഥാസവിതെ Download 
33) വിസ്മയ സഹിതം കബറുപൊളിച്ചു Download
34) മശിഹാരജാവുദ്ധാനത്താന്‍ നേടീ Download
35) മേല്പ്പട്ടക്കാര്‍ പട്ടക്കരൊടു ശെമ്മാശ്ശന്മാര്‍  Download
35)സ്വർഗ്ഗോന്നതേ  വാഴും പരമ പിതാവേ Download

1) മശിഹാരാജാവുദ്ധാനത്താല്‍
2) വെളിവുനിറഞോരീശോ നിന്‍ വേളിവാല്‍ 
3) മേല്‍പട്ടക്കാര്‍ പട്ടക്കാരേടു ശെമ്മശന്മാര്‍
4) അന്‍പുടയോനെ നിന്‍ വാതില്‍ Download
5) യാചിക്കേണ്‌ടും സമയമിതാ...
6) ധന്യെ മാതാവെ നിന്നോടുള്ളം താ Download
7) അഗ്നിമയന്മാരാരെനോക്കി
8) യേശുപിത്രുസുതനെ
9) വിസ്മയസഹിതം കബറുപൊളിഞ്ഞു
10) കാഴ്ച്ചയതില്‍ കര്‍ത്താവെനിന്‍
11) നാഥാകൃപചെയ്തീടണമെ
12) യാചിക്കേണ്‌ടും സമയമിതാ...
13) മോശോആലോഹോ മുള്ളുമരത്തില്‍ നിന്ന്
14) വെളിവുനിറഞോരീശോ നിന്‍ വെളിവാല്‍
15) പ്രാണോദ്ധാനത്തില്‍
16) രക്ഷകനുരചെയ്താല്‍
17) യാചികേണ്‌ടും സമയമിതാ
18) എന്റെ കടങ്ങളശേഷം നീ
19) അഖിലം ഞാനാരാഞിട്ടും
20) വെളിവുനിറഞോരീശോ നിന്‍ വെളിവാല്‍

മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ വി. കുര്‍ബാനാ ഗീതങള്‍

No comments: