Index

 നവതി ഗാനം "പൈത്യകനാദം"

വി. കുര്‍ബാനാ ഗീതങള്‍ ( Vi kurbaana Giithangal)
1) വെളിവുനിറഞ്ഞോരീശോ നിന്‍ വെളിവാല്‍
2) ധന്യെ മാതാവെ നിന്നോടുള്ളം താ
3) നിന്‍ മാതാവ് വിശുദ്ധന്‍മാര്‍
4) ഭൂവിലശേഷം ദൈവത്താല്‍
5) സ്തുതിബലികളണച്ചിടണമെ
6) യാചിക്കേണ്‌ടും സമയമിതാ...
7) യചമാനന്‍ വരുമന്നേരം
8) അന്‍പുടയോനെ നിന്‍ വാതില്‍
9) രക്ഷകനുരചെയ്താല്‍
10) സ്തുതിദൈവത്തില്‍ ഉയരത്തില്‍
11) കാഴ്ച്ചയിതില്‍ കര്‍ത്താവേ നിന്‍
12) പൗലേസ് സ്ലീഖാ ധന്യന്‍ ചോല്‍കട്ടെ
13) പാദകനാം റൂബേലിനുജീവന്‍
14) വാനേരാര്‍ത്തു ഈശന്‍
15) യരുശലേം പുരിയില്‍
16) ആസ്വാസ്തതാലാകുലനായി
17) ശീലോഹാവെള്ളത്താല്‍ നീ
18) നീണാന്‍ കൂനിയിരുന്നെള്‍ തന്‍
19)അന്യോന്യം സ്ലോമോനല്‍കീന്‍
20) മോറാനീശുമശിഹാ
21) ആദാം അവശതപൂണ്‌ടപ്പോള്‍
22) ഭൂതത്താല്‍ എന്‍
23) ജനമധ്യേനിന്നു കനാന്യ സ്ത്രീ
24) കുഷ്ടം പൂണ്‌ടേര്‍ സൗഖ്യം
25) സ്തംഭിതരായി മുപ്പത്തെട്ടാ
26) അഗ്നിമയന്മാരാരെനോക്കി
27) ഊടാടുന്നേന്‍
28) സൃഷ്ടിയില്‍ അന്‍പുടയോന്‍
29) ദൈവത്തില്‍നേകന്‍ പുത്രന്‍
30) തന്‍കല്‍‍പ്പനയാല്‍ ഭൃത്യന്‍മാര്‍
31) അതിശുദ്ധത്രോണോസില്‍മേല്‍ ബലിഅര്‍പ്പിച്ച
32) നാഥാസവിതെ
33) സ്വർഗ്ഗോന്നതേ  വാഴും പരമ പിതാവേ 

1) മശിഹാരാജാവുദ്ധാനത്താല്‍
2) വെളിവുനിറഞോരീശോ നിന്‍ വേളിവാല്‍
3) മേല്‍പട്ടക്കാര്‍ പട്ടക്കാരേടു ശെമ്മശന്മാര്‍
4) അന്‍പുടയോനെ നിന്‍ വാതില്‍
5) യാചിക്കേണ്‌ടും സമയമിതാ...
6) ധന്യെ മാതാവെ നിന്നോടുള്ളം താ
7) അഗ്നിമയന്മാരാരെനോക്കി
8) യേശുപിത്രുസുതനെ
9) വിസ്മയസഹിതം കബറുപൊളിഞ്ഞു
10) കാഴ്ച്ചയതില്‍ കര്‍ത്താവെനിന്‍
11) നാഥാകൃപചെയ്തീടണമെ
12) യാചിക്കേണ്‌ടും സമയമിതാ...
13) മോശോആലോഹോ മുള്ളുമരത്തില്‍ നിന്ന്
14) വെളിവുനിറഞോരീശോ നിന്‍ വെളിവാല്‍
15) പ്രാണോദ്ധാനത്തില്‍
16) രക്ഷകനുരചെയ്താല്‍
17) യാചികേണ്‌ടും സമയമിതാ
18) എന്റെ കടങ്ങളശേഷം നീ
19) അഖിലം ഞാനാരാഞിട്ടും
20) വെളിവുനിറഞോരീശോ നിന്‍ വെളിവാല്‍

മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭയിലെ വിവാഹ സമയത്തുള്ള ഗാനങള്‍
( Vivaha samayaththulla Geethagal)
1) ധന്യന്‍ വിണ്മണ്‍ വാസികളെ
2) നല്‍കുകനന്‍ മൊഴി മാനസമെ
3) ഉപമകളായി
4) പരിവ്രതയാം പരിപാപന സഭയെ
5) സഭയാം തിരുസഭയാമീഞാന്‍
6) ആദിമനീദിക്ഞരെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം
7) മണവറിയീ മേല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍
8) സുന്ദരികളിലതി സുന്ദരി നീ
9) പൗലോസ് സ്ലീഖ
10) വന്ദ്യ സ്ലീബ തരുവിന്‍
11) വാനീനുഡയോന്‍ കൈയാല്‍
12) ശുബചിഹ്നം തന്‍ സ്ലീബ
13) ഏദന്‍ തോട്ടം നട്ടേനെ
14) കര്‍ത്താവെനിന്‍ ആര്‍ദ്രദനിറയും

മാമോദീസാ

15) ചേര്‍ത്തുസലീലം യോഹന്നാന്‍
16) കക്കുകനഥാ സ്ലീബായാല്‍
17) ദൈവം ചൊന്നാല്‍


മലങ്കര മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭയിലെ പ്രദിക്ഷണ ഗീതങ്ങള്‍ ( Pradikshana Geethangal)
1) സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യേ സിംഹാസനമേറി സ്തിതിചെയ്യുന്നവനെ
2) എന്നുടയേനെനീയെന്നെ കണ്മണിപോല്‍ കാത്തിടണമേ
3) പരുമലവാണരുളും പരിപാപന
4) പാരിദിലെങ്ങും
5) പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാലും സൗഭാഗ്യവതി
6) തന്നുദയത്താല്‍ ലോകത്തിനുവെളിവേകയെ
7) ദൈവമെ അനുഗ്രഹിക്കാ

Sneeha Svarupan (സ്നേഹ സ്വരൂപന്‍ )
1) Introduction
2) യേശു വിളിക്കുന്നു, എന്നും യേശു വിളിക്കുന്നു..
3) ദൂരെ ദൂരെ നില്‍ക്കും എന്നെ കാത്തുപാലിക്കുന്നോനെ
4) സമ്പത്തു സ്യഷ്ടിച്ച തമ്പുരാനെ
5) സ്വര്‍ഗ്ഗിയ പിതാവെ നിന്‍ തരുഹിതം
6) നന്ദിയാലെന്നുള്ളം തിങ്ങുകയായി..
7) യേശുവേ രക്ഷാദായകാ നിന്റെ സന്നിധേ വരുന്നു
8) Sing haleluya to the Load
9) എന്നെ കഴികണമെ യേശുവെ എന്നെ പരിശുദ്ധനാക്കേണമേ
10) പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കണമേ കര്‍ത്താവേ എന്‍ യാചന നല്കണമേ
11) ആരാധന ആരാധനാ യേശുവേ അങ്ങേക്കാരാധനാ
12) ഭൂവാസികളെ യാഹോവക്കാര്‍പ്പിടുവീന്‍
13)പരിശുദ്ധന്‍ മഹോന്നതദേവന്‍ പരമെന്നും
14) എന്റെ സമ്പത്തെന്നുചൊല്ലുവാന്‍ വേറെയില്ലൊന്നും
15) ഞാന്‍ നിന്നെ സ്യഷ്ടിച്ചദൈവം ഞാന്‍ നിന്നെ രക്ഷിച്ച ദൈവം
16) രക്ഷിതാവിനെ കാണ്‌കപാപി നിന്റെ
17) നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്തുതിപാടിടും എന്റെ
18) നിര്‍മ്മലരില്‍ കനിയും നിര്‍മ്മലനാം ദേവാ
19) പാവനാത്മാവെ എന്‍ ജീവദായകനെ
20) ജീവിത തരുവെ ഫലമില്ലാതെ
21) ഒരിക്കലും പിരിയില്ലന്നരുളിയവന്‍
23) സന്ദേശം : അഭിവന്ദ്യ യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ ക്രിസോസ്റ്റമോസ്

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് വെക്കേഷന്‍ ബൈബിള്‍ സ്കൂള്‍ പാട്ടുകള്‍ (OVBS Songs 2018)

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് വെക്കേഷന്‍ ബൈബിള്‍ സ്കൂള്‍ പാട്ടുകള്‍ (OVBS Songs 2017)

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് വെക്കേഷന്‍ ബൈബിള്‍ സ്കൂള്‍ പാട്ടുകള്‍ (OVBS Songs 2016)

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് വെക്കേഷന്‍ ബൈബിള്‍ സ്കൂള്‍ പാട്ടുകള്‍ (OVBS Songs 2010)
1.Message
2.കരുണാനിധിയാം നാഥാ.
3. വാലു ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി
4. ലലാ ലാലാ ലാ ലാ..
5. ആബൂന്‍ ദ് ബശ്മായോ ( സുറിയാനി ഗീതം)
6. സരിഗമ പമഗരി സനി സരി ഗസ
7. വന്നിട്ടുണ്ട് ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ട്
8. Don't Worry about Food
9. ഗുരുവേ ഗുരുവരനേ
10. ജില്ലം പട പട പട പട
11. കുഞ്ഞിക്കുട്ടനുണര്‍ന്നപ്പോള്‍
12. ദേഖുംഗാ യീശു രാജാ​( ഹിന്ദി)
13. പത്തുദിനം ഒത്തുചേര്‍ന്നങ്ങിഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുപാടി
14. വയളിലെ പൂവിന്റെ ജീവിതം കാണാം
15. കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ നാഥന്‍ നിന്‍
16. Love of Jesus
17. സ പ മ ഗഗമ പഗ രിഗരിസ നിപ
18. പരീന്തിരാ പരീന്തിരാ പാപ്പാനെ( പണിയ ഭാഷ)
19. മുറിവേറ്റ കരങ്ങള്‍ തികവാര്‍ന്ന കരങ്ങള്‍
20. മുത്തം തന്നെന്നുമുറക്കി യൊരമ്മ
21. ശിംശോനെന്നൊരു മല്ലന്‍
22. സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനാം ഞങ്ങളുടെ താതാ
23. വന്ന വഴി മറക്കരുതേ
24. വിശ്വസ്നേഹമേ നിന്നെ നോക്കി
25. ഗുരു ബുലാ രഹാഹെ (ഹിന്ദി)
26. പണ്ട് പണ്ട് പണ്ടൊരിക്കല്‍
27. യേശുവെ ലോകത്തിന്‍ പാലകനേ
28. ഒരുമയോടെ കൂടിടാം


ക്രിസ്തുമസ് കരേള്‍ ഗാനങ്ങള്‍ ( Christmas carol Songs )
1) ശാന്തരാത്രി തിരുരാത്രി
2) ബത് ലഹേമിന്‍ രാവില്‍
3) രജാവിന്‍ രാജാവെഴുന്നെള്ളുന്നു
4) പുല്‍ കൂട്ടില്‍ വാഴുന്ന പൊന്നുണ്ണി
5) അതി മംഗളകാരണമെ
6) മാലാഖമാര്‍ പാടീ..
7) ഓമന ഉണ്ണിയെന്‍ ഉള്ളിലെ പുല്‍കൂട്ടില്‍
8) ലോകത്തില്‍ പാപംനീക്കും ദൈവത്തില്‍ പുത്രന്‍
9) ബേത്‌ലഹേമില്‍ പുല്‍കുടിലില്‍ വന്നുപിറന്നു
10) മര്‍ത്യനുരക്ഷ പകര്‍ന്നിടുവാനായി
11) മാലാഖമാര്‍ പാടി മധുരസംഗീതം
12) താരം മിഴി തുറന്നുവാനില്‍
13) ഇരുളില്‍തെളിയും ദീപമായി നാഥന്‍ പിറന്നുമണ്ണില്‍
14) മണ്ണില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗിയ രാഗം പൂകി
15) ദൈവത്തിന്‍ പുത്രന്‍ ജനിച്ചു ഒരു വാവന നക്ഷത്രം
16) ബേത് ലഹേമില്‍ നാഥന്‍ പിറന്നു സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ജീവന്‍ നല്‍കാന്‍
17) മാലഖമാര്‍പാടി മോദമായി
18) പാതിരാവയൊരുനേരം പാരുറങ്ങിടുന്ന നേരം
19) മണ്ണുറങ്ങും രാവില്‍ കുളിര്‍തെന്നല്‍ വീശും
20) കാലിത്തൊഴുത്തില്‍ പിറന്നു താതന്‍
21) ജീവന്‍ നല്‍കും ദൈവം വിണ്ണില്‍നിന്നും
22) പൊന്‍ താരം പ്രഭ തൂകുകയായി
23) മരുഭൂവിന്‍ വഴികളിലൂടെ ദൂരെനിന്നും
24) എന്റെ പൊന്നല്ലെ നീ തങ്കകുടമെല്ലെ നീ
25) രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവെ നിന്റെ രാജ്യം വരേണമെ
26) കുഞ്ഞുമനസിന്‍ നൊബരങ്ങള്‍ ഒപ്പിയെടുക്കാന്‍
27) ആകാശതാരം വഴികാട്ടിയായി താഴെയീ ഭൂമിയില്‍
28) ആന്നെരുരാവതില്‍ ബദ് ലഹേം നാടതില്‍
29) ബദ് ലഹേം ജാതനെ പുണ്യസുദിനമിതാ
30) ഭൂമിക്ക് പുളകം പുതു മഞ്ഞുപെയും പുലരിക്ക് മന്ദഹാസം
31) ദൈവപുത്രന്‍ പുറന്നു ബേദ് ലഹേമില്‍ പിറന്നു
32) ദൈവം പിറക്കുന്നു മനുഷ്യനായി ബേദ് ലഹേമില്‍
33) ഏഴുന്നെള്ളുന്നു രാജാവെഴുന്നെള്ളുന്നു
34) കാലിത്തൊഴുത്തില്‍ പിറന്നവനെ കരുണ നിറഞ്ഞവനെ
35) കന്യാസുതനെ ദൈവകുമാര മണ്ണിന്‍ രക്ഷകനെ
36) ബത് ലഹേം കുന്നിനെ ചും ബിച്ചകാറ്റെ കാറ്റെ നി വാ
37) കുളിര്‍ ചൂടും രാവിന്റെ നീലിമയില്‍
38) മാലാഖമാരുടെ ആനന്ദഗീതം ലോകത്തിലെങ്ങും
39) മാലാഖമാര്‍ പാടി ഹാലെലുയ്യാ ഗീതം
40) മലാഖവ്യന്ദം നിരന്നു വാനില്‍ മാധുര്യഗീതം പൊഴിഞ്ഞു
41) മഞ്ഞും തണുപ്പും നിറഞ്ഞരാവില്‍ വെണ്ണിലാവെന്നും പരന്ന രാവില്‍
42) മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന മാമരം കോച്ചുന്ന മലനിരതിളങ്ങുന്ന
43) മണ്ണുനും പൂവിനും പുല്കൊടി തുബിനും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്
44) മേരിസുതന്‍ യേശു പരന്‍ അന്നെരു നാള്‍
45) നിനര്‍മ്മല മനമേ പാടു നവ്യമനേഹര ഗാനം
46) പൈതലാം യേശുവേ ഉമ്മവച്ചുമ്മവച്ചുണര്ത്തിയ
47) പരില്‍ പിറന്നു ദേവന്‍ കന്യക മേരിതന്‍ പുത്രനായി
48) പാതിരാവയെരുനേരം പാരുറങ്ങിടുന്ന നേരം
49) പാതിരാവില്‍ ബദ് ലഹേമില്‍ സ്നേഹതാതന്‍ കണ്‍തുറന്നു
50) പൂന്തെന്നല്‍ കഥകള്‍ ചെല്ലും പൂങ്കാവുകള്‍ ന്രത്തമാടും
51) പുല്ക്കൂട്ടില്‍ വാഴുന്ന പൊന്നുണ്ണി നിന്‍ ത്രപ്പാദം കുമ്പിട്ടു
52) പുഴകളെ സാദരം മേദമായി പാടൂവിന്‍
53) രജാവി രാജാവെഴുന്നെള്ളുന്നു ദേവന്റെ ദേവന്‍ എഴുന്നെള്ളുന്നു
54) രാരിരം പാടി ഉറക്കാം താലേലം ആട്ടി ഉറക്കാം
55) Silent Night Holy Night
56) താരം നീല വാനില്‍ ഉദിച്ചുയനു
57) താരകളെ മിഴിഅടക്കു രാത്തിങ്കളെ പാട്ടുനിര്‍ത്തു 
58) ഉണ്ണിയേശു പിറന്നരാത്രി മഞ്ഞുപൊഴിയും മകരരാത്രി 
59) വനില്‍ സംഗീതം മണ്ണിതില്‍ സന്തോഷം 
60) വിടര്ന്നിരുന്ന പുന്ചിരി നിന്‍ പൊന്‍ ചുണ്ടിലായി 
61) ക്രിസ്തുമസ്സ് അണഞ്ഞു രാവില്‍ തെളിഞ്ഞു പ്രഭാതം 
62) ക്രിസ്തുമസ്സ് രാവണഞ്ഞ നേരം പുല്‍ക്കുട്ടില്‍ പ്രഭാതമായി 

Sneha Pratheekam (സ്നേഹ പ്രതീകം) 

1) അലകടലും കുളിരലയും
2) ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിന്‍ വഴികളിലൂടെ
3) കാതുകളെ കേള്‍ക്കുന്നു സ്വര്‍ഗീയ സംഗീതധാര
4) കാവല്‍ മാലാഖമാരെ കണ്ണടക്കരുതെ
5) പൊനും മീറ കുന്തിരിക്കം കാഴ്ച്ച വയ്ക്കാം
6) രാത്രി രാത്രി രജത രാത്രി രാജാധിരാജന്‍ പിറന്നരാത്രി
7) ഉണരു മനസ്സേ പകരു ഗാനാമ്യതം
8) യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു ധനുമാസത്തിന്‍


ലോഡ് ജീസസ്സ് ( Lord Jesus)

1) ഇടയനെ വിളിച്ചുഞാന്‍ കരഞ്ഞപ്പോള്‍ ( Ithayane vilichugna karanjappol)
2) ദൈവത്തെ മറന്നു കുഞ്ഞെ ( Deyvatte marannu kunje jivikarute)
3) നീലാകാശകോണില്‍ ( Nelakasa koNil)
4) അലയടികള്‍ ( AlyaTikal)
5) അര്‍ഹിക്കാത്തതുനല്‍കി എന്നെ ( Arhikkathatu nalki ni enne andanakaru)
6) ദൈവസ്നേഹം മാറുകില്ല ( deyvasne ham marukilla)
7) നിന്റെ സ്നേഹം എന്റെ പ്രണനു ( niteh sneham ente prananu)
8) നിരാശനായ മനുഷ്യാ ( nirasanaaya manukshyaa)
9) ഒരുവാക്കു ചെല്ലാന്‍ ഒരുനോക്കുകാണാന്‍ ( oruvakki cholla oru nokku kanan)
10) ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചോരെല്ലാം ( oththiri oththire snehichorellam)
11) ദൈവത്തെ മറന്നുകുഞ്ഞെ ജീവിക്കരുതേ (F)( deyvat marannu kunuje)


വചനം ( Vachanam)
1. ആത്മാവില്‍ ( കരാക്കെ) ( Athmavin )
2. അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ദൈവമഹത്വം കാണും ( athyunathangal deyvamahatvam)
3. സങ്കിര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നീതിമാനെ വാഴ്ത്തുന്നു. ( sankirthanangal nithimane)
4. രക്ഷകാ എന്റെ പാപഭാരമെല്ലാം (F) ( rakshaka ente papabharamellam)
5. ആത്മാവില്‍ വരമരുളിയാലും ( athamvil varamaruliyalum)
6. ഘേരമരുഭൂവില്‍ യേശു തണലേകി ( ghoramrubuvil yeshutanaleki)
7. ഒരിക്കല്‍ യേശു നാഥന്‍ ( orikkal yesunadan)
8. കാലവറികുന്നിലെ കാരുണ്യമെ ( kalvarikunnile karinyame)
9. രക്ഷകാ എന്റെ പാപഭാരമെല്ലാം (M) ( rakshaka ente papa bhramellam)

തിരുവചനം ( THiruvachanam )

1) ഉണരുമീ ആത്മതാപം അറിയുമെന്‍ ദിവ്യാ നാഥാ (F)
2) കടലേഴും പാടി ഇതാ ദേവദിദേവന്‍
3) ബലിയായ് തിരുമുന്‍പില്‍ നല്‍കാം
4) എന്റെ ആടുത്തുനില്‍ക്കുവാനേശുവുടെ
5) ആരാധിച്ചിടാം കുബിട്ടാരധിച്ചിടാം (F)
6) ഉണരുമീ ആത്മതാപം അറിയുമെന്‍ ദിവ്യാ നാഥാ(M)
7) എന്റെ ആടുത്തുനില്‍ക്കുവാനേശുവുടെ (കരാകെ)
8) ആശാദീപം കാണുന്നു ഞാന്‍
9) യേശു എന്നിലൂടെ
10) ആരാധിച്ചിടാം കുബിട്ടാരാദിച്ചീടാം(M)

മോചനം ( Mochanam)

1)ക്രിസ്തുമസ് രാവണഞ്ഞനോരം (കെ എസ് ചിത്ര)
2)ദൈവസ്നോഹം വര്‍ണ്ണിച്ചിടാന്‍ (യേശുദാസ്)
3)ദൈവസ്നോഹം വര്‍ണ്ണിച്ചിടാന്‍ (മനീഷ)
4)യേശു നീയെന്‍ ജീവനില്‍ (കെ എസ് ചിത്ര)
5) എന്നെ തേടിവന്ന യേശു നാഥന്‍ (ജയചന്ദ്രന്‍ )
6)ഹല്ലേലുയ്യാഹ് (ഏം ജി ശ്രീകുമാര്‍ )
7)മനമുരുകി കരയുന്നോരെ ( മനോ)
8)നാഥാ ആത്മാവിനെ
9)നിന്നെ വാഴ്ത്തിടാം (സുജാത)
10)(karaoke)നിന്നെ വാഴ്ത്തിടാം
11)ഒരുനാളിലെന്‍

ജീസ്സസ് (Jesus)

1) വഴിയരികില്‍ പഥികനായി കാത്തു നില്ക്കും നഥന്‍
2) വാനപാടി പാടുപോലെന്നുള്ളം
3) ഒരിക്കലും മറക്കുവാന്‍ കഴിയാതെ
4) നെല്‍ക്കതിരുകള്‍ കൊയ്തിടുംബോള്‍
5) മോഹത്തിന്റെ തേരിലേറി പോകരുതെ
6) കുഞ്ഞിളം ഉമ്മതരാം നാഥന്‍ കൂടെവന്നു
7) കൂടുവിട്ടേടിയ ആടിലൊരെണ്ണം
8) കാറ്റും കോളും തിരകളും
9) കൈനീട്ടി നില്‍ക്കൂന്ന
10) ജെറുസലേം നായകാ
11) ജീവിതത്തിന്‍ വീഥിയില്‍ ഞാന്‍
12) ഇസ്രയോലിന്‍ നാഥനായി വാഴും (M)
13) ഇസ്രയോലിന്‍ നാഥനായി വാഴും (F)
14) ആരും കൊതിക്കും നിന്റെ സ്നേഹം
15) ആകാശം മാറും ഭൂതലവും മാറും

ജീസസ്സ് ക്രൈസ്റ്റ് (Jesus Christ)
1) അബ്രഹാമിന്‍ ദൈവം നല്‍കും കാനാന്‍ ദേശം
2) ഭൂതലമാകെ കുളിര്‍പകരാന്‍
3) എന്നെ കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്ന സ്നേഹം
4) എത്രമാത്രം നീ പാലിക്കുനെന്നെ
5) ഇനിയും ഫലം തരാത്ത അത്തിമരം ഞാന്‍
6) ഇത്രയും സ്നേഹം എന്തിനെന്‍ ദൈവമെ
7) Jesus Christ Jesus Christ
8) മനസ്സിന്റെ ആശകള്‍ ഇലപോലെ
9) മോക്ഷമേ പാടടെ ഞാന്‍ നിന്‍
10) നല്ലതുകാണുവാന്‍ നന്മകള്‍ ചെയ്യുവാന്‍
11) പണ്‌ടെരു നാളെരു ശമരീയന്‍
12) പെറ്റമ്മ മറന്നാലും മറക്കാത്ത സ്നേഹമേ
13) പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്‍ നാമം അത്യുന്നതം മഹേന്നതം (M)
14) പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്‍ നാമം അത്യുന്നതം മഹേന്നതം (F)
15) പ്രവാചകന്മാരും പൂര്‍വപിതാക്കളും അരുളിയ വചനമിതാ
16) വചനമേ വചനമേ

ക്രൈസ്റ്റ് (Christ)

ക്രൈസ്റ്റ് (Christ)

1) ഒലിവിന്‍ ചില്ലകള്‍ ‍ഒന്നായിവീശി പുഞ്ചിരി തൂകി പാടുന്നു
2) ഓര്‍മ്മയില്‍ നിന്‍ മുഖം മാത്രം ഓര്‍ക്കുബോള്‍ മനം കുളിരുന്നു
3) നീലാകാശത്തില്‍ നീന്തികളിക്കൂന്ന പൂകുരുവികളെ
4) നസ്രയന്‍ കര്‍ത്താവെ ലോകത്തിന്‍ സൃഷ്ടാവെ
5) നല്ലിടയന്‍ യേശുനാഥന്‍
6) കുഞ്ഞെ പൊന്‍മണിമുത്തെ അമ്മക്കെന്നും കണ്മണിയെ
7) കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു
8) കാലിക്കൂടു മുതല്‍ കാലവറിയോളം നിന്‍ ജീവിത
9) ഹല്ലെലുയ്യ ഗീതം പാടാം ഹല്ലെലുയ്യ ഗീതം പാടാം
10) ആയിരം സൂര്യ ഗോളങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചുദിച്ചാലും
11) ആ കരതാരില്‍ മുഖമൊന്നമര്‍ത്തി

സഞ്ചാരി (Sanchari)

1) വീണ പൂവിന്‍ വേദനയും
2) കിഴക്ക് സൂര്യനുദിച്ചല്ലെ
3) പിതാവെ കണ്‌ടുവോ
4) പാടാം മധുരഗാനം സുവിശേഷയാത്രയില്‍
5) ഒരുദിനം ഞാനെന്റെ ഇടയനെ തേടി
6) മഞ്ഞുതുള്ളിവീഴും മലരെന്നപോലെ
7) കന്ന്യാസുതന്‍ മന്നില്‍ പിറന്നു
8) കന്നികൊയിത്തായല്ലേ ഞങ്ങള്‍ കൊയ്തുകൂട്ടുന്നു
9) ഇതാണെന്‍ നിധി തെളിഞ്ഞകൈവഴി
10) ഇന്നോളമേകിയ നന്മകളെ
11) ഹ്രദയനാഥനേശുവേ
12) അര്‍പ്പിത വസ്തുവും അര്‍പ്പകനുമായ നാഥാ
13) ആയിരം പൊന്നും വെള്ളിയും
14) അത്യുന്നതത്തിലെ നാഥാ

പ്രപഞ്ചം (Prapancham)

1) Introduction
2) ഒഴുകി ഒഴുകി ദൂരെത്തെങോ പോയി
3) എഫ്രായിം നി എന്റെ വത്സല പുത്രന്‍
4) സാഗരങ്ങളെ ശാന്തമാക്കിയോന്‍
5) അധ്വാനിക്കുന്നേനനന്തം ഭാരം ചുമക്കുന്നേനാശ്വാസം
6) മനുക്ഷപുത്രന്റെ ഹ്രദയം പരിശുദ്ധ ഹ്രദയം
7) പ്രാഭാതത്തില്‍ ഉണര്‍ന്നുപാടുകയായി
8) തിരുവഴിയെതെളിച്ചാലും
9) കോളിളകും കടലില്‍
10) ഈറനണിയുന്നു എന്റെ നയനങ്ങള്‍
11) മനോഹരമാണി പ്രപഞ്ചം
12) ആനന്ദം ആനന്ദം വര്‍ണ്ണിപ്പനാകുന്നില്ല


യേശു നീ മത്രം ( Yesu Nii Mathram)

1) Introduction
2) എന്നില്‍ വാഴും
3) എന്റെ രക്ഷക്കായി
4) പാരിന്റ് നാഥനായി
5) യേശുവുന്‍ വിരല്‍ത്തുബില്‍
6) ഇത്ര നാള്‍
7) സ്നേഹിച്ചു
8) എന്നാത്മം
9) ഞാനെത്ര ദൂരം
10) യേശുവിന്‍ വിരല്‍ത്തുബില്‍
11) സ്തുതി
12) അവികലമാം
13) എന്റെ രക്ഷക്കായി

എന്റെ ദൈവം (Ente Deyvam)

1) സ്തുതിചെയ്മനമെ
2) എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍
3) സ്തുതിപ്പിന്‍ സ്തുതിപ്പിന്‍
4) ദുഖത്തിന്റെ
5) പാടും ഞാനെന്‍
6) സ്വന്തം നിയെനിക്കിനി
7) യേശു എന്നടിസ്ഥാനം
8) എന്നേടുള്ളനിന്‍
9) യേശുവിനേട്
10) ഇന്നുപകല്‍
11) അനുതപിക്കും
12) കര്‍ത്താവിനെ

ബ്ളസ്സിങ്ങ്‌ ( Blessing )
1) Introduction
2) ഇസ്രയേലെ സ്തുതിച്ചിടുക (M)
3) സ്നേഹം കൊണ്‌ടെരുവീടുപണിയാം
4) എന്റെ ദൈവം എനിക്കുതന്ന സ്നേഹസമ്മാനം
5) ദുഖിതരെ പീഡിതരെ
6) തോരാത്ത കണ്ണിര്‍ തുടച്ചു തേളില്‍ നി എന്നെ വഹിച്ചു
7) കര്‍ത്താവും യേശുവില്‍ വിശ്വസിച്ചെന്നാല്‍
8) മകനെ നിന്റെ ദൈവം ഞാന്‍ സ്നേഹ ദൈവം ഞാന്‍
9) സ്വര്‍ഗ്ഗീയ സിംഹാസനത്തില്‍ വാഴും
10) എന്നെയും കാത്തിരുന്നു ദൈവം എന്നെയും കാത്തിരുന്നു
11) കാണാന്‍ കഴിയാത്ത
12) ഇസ്രയേലെ സ്തുതിച്ചിടുക (F)
13) എന്റെ ജീവിതം
14) ഒരേ ഒരേ ഒരു രക്ഷകന്‍

Non Stop Remix Christian Devotional Songs
1) ദൈവം പിറക്കുന്നു, ശാന്തരാത്രി തിരുരാത്രി,ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ, രാജവിന്‍ ......(11 പാട്ടുകള്‍)
2) ആബാ ദൈവമെ, കണ്ണുനീര്‍ താഴ്വരയില്‍,യഹേവെ യഹേവെ എന്നെ അറിയുന്നെന്‍.... (12 പാട്ടുകള്‍)
3) രാജാക്കന്‍ മാരുടെ രാജാവെ, തിരുനാമ കീര്‍ത്തനം പാടുവനല്ലെങ്കില്‍ ..... (13 പാട്ടുകള്‍)
4) സത്യനായകാ മുക്തിദായകാ, പൈതലാം യേശുവേ... (10 പാട്ടുകള്‍)

പഴയ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങള്‍ (ഭാഗം 1) ( Old Hits Devotional Songs -I)

1) രാജാക്കന്‍മാരുടെ രാജാവെ
2) സത്യനായക മുക്തിദായകാ
3) നിത്യാവിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയാമെ
4) നട്ടുച്ചനേരത്ത് കിണറിന്റ് തീരത്ത്
5) ഈശ്വരനെ തേടി ഞാന്‍ അലഞ്ഞു
6) യേശുവിനെ കാണേണം എനിക്കേശുവിനെ കാണേണം
7) ദുഖിതരെ പീഡിതരെ നിങ്ങള്‍ കൂടെവരു
9) പരിശുദ്ധാത്മാവെ നീ എഴുന്നെള്ളി വരണമെ
10) പെന്തികോസ്ത നാളില്‍ മുന്‍ മഴ പെയിച്ച
11) നല്ലാമാതാവെ മറിയയെ നിര്‍മ്മല യൗസേപ്പ് പിതാവെ

പഴയ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങള്‍ (ഭാഗം 2) ( Old Hits Devotional Songs-II )

1) അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ വാഴുന്ന ദൈവമെ
2) ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും ഞങ്ങടെ
3) വാഴ്ത്തുന്നു ദൈവമെ നിന്‍ മഹത്വം.., നി എന്റെ പ്രാര്‍ഥന കേട്ടു
4) നിത്യ വിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയാമെ നിന്‍ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ
5) ഞാനുറങ്ങാന്‍ ‍പോകുമുബായി നിനക്കേകുന്നിതാ
6) നന്മ നേരുമമ്മ വിണ്ണിന്‍ രാജകന്ന്യാ
7) കാലിത്തൊഴുത്തില്‍ പിറന്നവനെ കരുണ നിറഞ്ഞവനെ
8) സ്വര്‍ഗ്ഗനാട്ടിലെന്‍ പ്രീയന്‍ തീര്‍ത്തിടും
9) ഓസ്ത്തില്‍ വാഴും ദൈവമെ
10) പിഞ്ചു ഹ്രദയം ദേവാലയം

അഭയം തിരുമേനി (പരുമല തിരുമേനി ഭക്തി ഗാനങ്ങലള്‍)( Abayam Thirumeni)

1) പബയാറിന്‍ തീരത്ത് പരുമല പള്ളിയില്‍
2) തിരുമേനി പൊന്നു തിരുമേനി കുഞ്ഞുങ്ങളാം ഞങ്ങള്‍
3) പരുമലയില്‍ വാഴും തിരുമേനി പരമാരാദ്ധ്യനായ തിരുമേനി
4) സ്നേഹത്തിന്റെ താഴ്വരയില്‍
5) മനസിന്റെയുള്ളില്‍ മായാതെനില്‍കും മഹനീയ രൂപം


വന്ദനം യേശുപരാ ( Vanthanam Yesupara)

1.ആരാധിക്കാം നമുക്കാരധിക്കാം നാഥന്‍ നന്‍ന്മകള്‍
2.കണ്ണുനീര്‍ എന്നുമാറുമോ വേദനകള്‍ എന്നുതീരുമോ
3.സ്നേഹമാണ്‌ ദൈവം ദാനമാണ്‌ ദൈവം എന്‍ മനസ്സാ പൊന്‍ ചഷകം
4.കരുണാ കടലെ ഞാന്‍ നോക്കും ദേവാതനയാ എന്‍ പാപം
5.പോകേണം ഒരുനാള്‍ കൂടാരം വിട്ടുനാം പരദേശവാസികളെ
6.ഒരുപാടു ദുഖങ്ങളും പേറിഞാന്‍ വിജനതയില്‍ തനിച്ചായി
7.സ്തുപ്പിന്‍ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിന്‍ തന്റ വിശുദ്ധമന്തിരത്തില്‍
8.മഞ്ഞിന്‍ കുളിരലനീന്തിടൂന്ന മധുരിതരാവിന്‍ മനം നിറഞ്ഞു
9.എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവന്‍ എണ്ണമില്ലാത്ത ക്രിപകളിതാ
10.ഇഹത്തിലെ ദുരിതങ്ങള്‍ തീരാറായി
11.അം ബയെരുശലോം അംബരിന്‍ കാഴ്ച്ചകള്‍ 
12.കഷ്ടങ്ങള്‍ സാരമില്ല കണ്ണുനീര്‍ സാരമില്ല

മഹല്‍ സ്നേഹം (Mahal Sneham)

 1.ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു
2.ഏന്നോടുള്ള നിന്‍ സര്‍വ്വ നന്മകള്‍ക്കായി ഞാന്‍ എന്തു
3.സ്തുതിപ്പിന്‍ സ്തുതിപ്പിന്‍ എന്നും സ്തുതിച്ചിടുവിന്‍ യേശു രാജാവിനെ
4.ആകാശമേ കേല്‍ ക്ക ഭൂമിയെ ചെവിതരുക
5.ആശ്വാസത്തില്‍ ഉറവിടമാം ക്രിസ്തു
6.സ്തുതിയവനേകാന്‍ ക്രിപയരുളുന്നൊരു കുഞാടവനും
7.കാല്‍വറിയില്‍ മരിച്ചുയറ്ത്തു മാനവരെ വിലക്കെടുത്ത്
8.തന്നിടൂകനിന്‍ ക്രപാവരങ്ങള്‍
9.നാ ഥനീശുരാജന്‍ വാഴ്ക സ്തുതിയവനേകാം ഞാന്‍
10.മനമേ തെല്ലും ഭയപ്പെടേണ്ട വിജനമാം മരുയാത്രയില്‍
11.ആരാധിക്കുമ്പോള്‍ വിടുതല്‍ ആരാധിമ്പോള്‍ സൌഖ്യം
12.നിന ദാനം ഞാന്‍ അനുഭവിച്ചു, നിന്‍ സ്നേഹം ഞാന്‍ രുചിച്ചറിഞ്ഞു

Daivasneham (ദൈവസ്നേഹം)


1. സ്വര്‍ ഗ്ഗനാട്ടിലെന്‍ പ്രീയന്‍ തീര്‍ത്തിടും
2. മാന്‍ നീര്‍ തോടിനായി ദാഹിച്ചു കാംഷിക്കും പോലെവെ
3. യേശുവോടു ചേര്‍ ന്നിരിപ്പതെത്രമോദമേ
4. ആരാധിക്കുന്നേ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നേ ആത്മനാഥന്‍ യേശുവിനെ
5. യരുശലേമെന്‍
6.മല്‍ പ്രീയനേ എന്‍ യേശു നായകനെ എപ്പോള്‍ വരും
7.പരമപിതാവിനു സ്തുതിപാടാം അവനല്ലോ ജീവനെ
8. അക്കരക്കു യാത്ര ചെയ്യും സീയോന്‍ സന്ചാരി
9. ഒന്നുമില്ലായ്കയില്‍ നിന്നെ നിന്നുടെ ഛായയില്‍ സ്രഷ്ടിച്ചു 
10. യേശു വിളിക്കുന്നു.. യേശു വിളിക്കുന്നു.
11. അത്യുന്നതാം ദൈവത്തിന്‍ മറവില്‍ സര്‍ വ്വശക്തന്‍ നിഴലിന്‍ കീഴില്‍
12.ആഗ്ലാദചിത്തരായി സങ്കീര്‍ ത്തന്നങ്ങളാല്‍ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിടുവീന്‍

P.Susheela Hits

1.ആപാദചൂടം മുറിവണിഞ്ഞു ആരുമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന്‍ 
2.അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി അണയുന്നെരു സമയെ 
3.ഭാരത ഭൂമിയിയെ പ്രേക്ഷിതവേലയാല്‍ ഭാസുരമാക്കിയ ദേവദാസാ 
4.ചിന്മയരൂപാ ചിരം ജീവാ സ്നേഹ സെരുപാ ജഗദീശാ-
5.ദീപമേ ദീപമെ വിശ്വത്തിന്‍ പ്രകശമെ പ്രതീപമേ
6.ദൈവപുത്രനു കാഴ്ച്ചനല്കുവാന്‍ 
7.ദേവാ നിന്‍ തിരു നാമസങ്കീര്‍ത്തനം 
8.എകാന്തതാരം വിടര്‍ ന്നും മൂകന്തകാരം അകന്നു 
9.ഗലീലിയ കടല്‍ പോലെ തിരയിളകുന്നെരുജീവിതം 
10.കാല്‍വറി കുന്നില്‍ യാഗമേകിയ ത്യാഗദീപമാം-
11.കരള്‍ നിറഞ്ഞു നില്പ്പു കനക രശ്മി വീശി വീശി-
12.പരിശുദ്ധപരനെ സ്തുതിനിനക്ക് സുരലേകം വിട്ടവനെ സ്തുതിനിനക്ക് 
13.പുണ്യഭൂമിയില്‍ പുലര്‍ കാലെ-
14.രക്ഷകനെ എന്‍ രക്ഷകനെ-
15.സര്‍വ്വ വ്യാപിയായ ദൈവമെ നീതിയോടും സ്നേഹത്തോടും 
16.സത്യ ദൈവമേ നിനക്ക് നിത്യ വന്ദനം 
17.സ്നേഹ പിതാവെനീ സതയം പ്രാര്‍ത്ഥന
18.ദേവാ നിന്‍ തിരു നാമസങ്കീര്‍ ത്തനം 
19.യേശുനെ എന്‍ ജീവ നാഥാ ആശ്രയം നീ എന്നുമെ 

Daiva Mahima (ദൈവ മഹിമ)

1. ആരാധനക്കു യോഗ്യനെ നിന്നെ ഞങ്ങള്‍
2. ലോകം നിന്നിലുള്ള വെള്ളിപൊന്നിവയെടുത്തിടും .
3. ഞാന്‍ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഞാന്‍ നിന്നെ രക്ഷിച്ച ദൈവം
4. ഈ മണ്‍ കൂടാരമാം ഭവനം വിട്ടുഞാന്‍ പറന്നുയരും
5. പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നമ്മുടെ രക്ഷകനായതിനാല്‍ 
6. നിന്നേടെന്‍ ദൈവമെ ഞാന്‍ ചേരടെ നിന്‍ ക്രൂശില്‍
7. നമെല്ലാരും കൂടുമോ ദയ ലഭിച്ചു നഥനെകൊണ്ടാടുമോ
8.  എന്നെ നിന്‍ കൈയിലെടുത്തു കാത്തുകൊള്ളേണം
9.ദേവസുതസന്തതിലളെ വിശുദ്ധരെ ദേവപുരവാസികളേ
10. ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യാ .. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തില്‍
11.രോഗിയാണു ഞാന്‍ നാഥാ സൌഖ്യമേകുകനീ
12.ദൈവക്യപയില്‍ ഞാന്‍ ആശ്രയിച്ച് അവന്‍ വഴികളെ ഞാന്‍ അറിഞ്ഞ്

Daivamahathvam (ദൈവമഹത്വം)

1.കനിവേറും സ്നേഹപിതാവെ നിന്‍ തിരു സന്നിധി
2.യേശുനല്ലവന്‍ എനിക്ക് യേശുനല്ലവന്‍ നല്ല രക്ഷകന്‍
3.പ്രാര്‍ ത്ഥനക്കുത്തരം നല്കുന്നേനെ നിന്റെ സന്നിധിയില്‍ ഞാന്‍
4.എന്‍ പ്രീയനെപ്പോല്‍ സുന്ദരനായി ആരെയും ഞാന്‍ ഉലകില്‍
5.ദു:ഖത്തിന്റെ പാനപാത്രം കര്‍ ത്താവനെ കയ്യില്‍ തന്നാല്‍
6.അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവീന്‍ നിങ്ങള്‍
7.ഭാഗ്യനാട്ടില്‍ പോകും ഞാന്‍ ഈന്റെ ഭാഗ്യനാട്ടില്‍ പോകും ഞാന്‍
8.പ്രതിഫലം തന്നിടുവാന്‍ യേശുരാജന്‍ വന്നിടൂവാന്‍
9.സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ സ്നേഹമണി നാദത്തിന്‍ മാറ്റെലിഞാന്‍
10.സ്വര്‍ഗ്ഗിയ സൈന്യങ്ങള്‍ വാഴ്ത്തിടുന്ന ഉന്നതന്‍ നീ
11.ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങല്‍ നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ സ്തേത്രത്തോടെന്നും
12.മാറരുതെ മുഖം മറക്കരുതെ തള്ളരുതെന്നെ തള്ളരുതെ
13.ഭാരിച്ച ദു:ഖത്താന്‍ പോരാട്ടം ആകിലെന്‍


Daivakipa (ദൈവക്യപ)
1.രാജധിരാജന്‍ മഹിമയോടെ വാനമേഹത്തില്‍
2.എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവന്‍
3.കണ്ണുനീന്‍ മാറി വേദനകള്‍ എന്നു മാറുമ്മോ
4.കനിവിന്‍ കരങ്ങള്‍ ദിനം വഴി നടത്തും നിന്നെ
5. സര്‍വ്വവും യേശു നാഥനായി സമര്‍പ്പണം ചെയ്തിടുന്നു
6.വിശ്വാസജീവിത പടകില്‍ ഞാന്‍ സീയ്യോന്‍ നഗരിയില്‍
7.എല്ലാം അങ്ങേ മഹത്വത്തിനായി എല്ലാം അങ്ങേ പുകഴ്ച്ചയ്ക്കുമായി
8.സീയേന്‍ യാത്രയതില്‍ മനമേ ഭയമൊന്നും വേണ്ടിനിയും 
9.അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം ദൈവ സ്നേഹം നിത്യ സ്നേഹം
10.ആഴങ്ങള്‍ തേടൂന്ന ദൈവം ആത്മാവേ നേടുന്ന ദൈവം
11.കുരിശിന്റെ തണലാണെന്റെ അഭയമെന്‍ യേശുനായകാ
12.ദൈവ സന്നിദേ ഞാന്‍ സ്തേത്രം പാടിടും ദൈവം ​നല്‍കിയ നന്മകള്‍ക്കായി

സുകൃതം(Sukrtham)

1) Introduction
2) പാലസ്തീനായില്‍ നിന്നുയരും വചനത്തിന്‍
3) സെഹിയോന്‍ മാളികയില്‍ അപ്പോസ്തോലഗണങ്ങളില്‍
4) താങുന്ന ദൈവം കൂടെയുള്ളപ്പോള്‍
5) സൃഷ്ടവിന്‍ മക്കളെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളേടെപ്പം വാഴ്ത്തിടാം
6) സര്‍ക്കാരിതന്നില്‍ നിത്യം വാഴുന്ന
7) ഒരു ശിമയോനായി ഞാന്‍ വരാം
8) നല്ലിടയന്‍ യേശുവിന്‍ രാജ്യം
9) മകനെ നിന്‍ ഹ്രദയം വാടല്ലെ വേദനയാലുള്ളം പിടയല്ലെ
10) ജറുസലേം യൂദയ ശമരിയായിലും
11) ഞാന്‍ നല്ലിടയന്‍ ഇസ്രായേല്യന്‍ രക്ഷകനാകും ഇടയന്‍
12) ആദിയില്‍ വചനമുണ്‌ടായിരുന്നു

പഴയ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങള്‍ (ഭാഗം 3) ( Old Hits Devotional Songs-III )

1) ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും ഞങ്ങടെ അനശ്വരനായ പിതാവെ
2) ലോകം മുഴുവന്‍ സുഖം പകരാനായി
3) ജറുസലേമിന്‍ നായകകനെ എന്നുകാണും
4) യെരുശലേമിലെ സ്വര്‍ഗ്ഗദൂതാ യേശുനാഥാ
5) ഓശാന ഓശാന ദാവീദിന്‍ സുതനെ ഓശാനാ
6) ഊര്‍ശലേമിന്‍ നായക ജീവനായകാ
7) ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പേ
8) ദുഖിതരെ പീഠിതരെ നിങ്ങള്‍കൂടെവരു
9) ദൈവത്തിന്‍ പുത്രന്‍ ജനിച്ചു ഒരു പാവന നക്ഷത്രം
10) ദൈവപുത്രനു വീഥിയൊരുക്കുവാന്‍ സ്നാപഹ യോഹന്നാന്‍ വന്നൂ
11) ബാവായ്ക്കും പുത്രനും പരിശുദ്ധറൂഹായിക്കും
12) അന്തിവിലക്കുപ്രകാശം പരത്തുന്ന നിന്‍ തിരു ഉള്ളം കണക്കെ
13) അധ്വാനിക്കുന്നേര്‍ക്കും ഭാരംചുമക്കുന്നേര്‍ക്കും
14) അകാശത്തിന്‍ മഹിമാവെ
15) ആദാമിന്റെ സന്തതികള്‍ കായേലും ഹാബേലും

പഴയ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങള്‍ (ഭാഗം 4) ( Old Hits Devotional Songs-Iv )

1) മലയാറ്റുര്‍ മലയുകയറി ജനകോടികളെത്തുന്നു
2) ശാന്തരാത്രി തിരുരാത്രി പുല്‍കുടിലില്‍
3) യേശുനായകാ ദേവാസ്നേഹഗായകാ
4) ഉഷസിന്റെ രഥത്തില്‍ ഉയര്‍പ്പിന്റെ രഥത്തില്‍
5) സ്നേഹസ്വരൂപനാം എന്‍ ജീവനായകാ
6) പിതാവെ പിതാവെ ഈ പാനപാത്രം തിരിച്ചെടുക്കേണമേ
7) പരുശുദ്ധാത്മാവെ ജീവസ്നേഹമേ ..
8) പള്ളിമണികളെ പള്ളിമണികളെ സ്വര്‍ലോക
9) പാവനനാം ആട്ടിടയാ പാത കാട്ടുക നാഥാ
10) പാരിലെ ധന്യയാം മാതാമറിയെ
11) ഞാനുറങ്ങാന്‍ പോകും മുമ്പായ്
12) നിത്യാവിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയാമെ
13) നിത്യാസഹായ മാതാവെ
14) നിത്യാസഹായ മാതാവെ
15) നിത്യാചൈതന്യാദായകാ കര്‍ത്താവെ
15) നീയെന്റെ വെളിച്ചം ജീവന്റെ തെളിച്ചം
16) നീയെന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ടു
17) മുള്‍ കിരീടമിതെന്തിനു നല്‍കി സ്വര്‍ഗ്ഗസ്തനായ പിതാവെ
18) യേശുമാതാവേ ജനനി

ദൈവസ്നേഹം (Daivasneham) - II

1.ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യനെ നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ 
2. കുഞ്ഞിളം ഉമ്മതരാം 
3.മകനെ നിനക്കയി സ്വര്‍ഗ്ഗീയ 
4.ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും ഞങ്ങടെ 
5.കൂടുവിട്ടേടീയ ആടിലൊറെണ്ണം  
6.കവല്‍ മാലാഖമാരെ കണ്ണടക്കരുതെ 
7.കൈനീട്ടിനില്ക്കുന്ന യേശുനാഥാ 
8.മാണിക്യകല്ലായ് തിരഞ്ഞെടുത്തെന്നെ 
9.ശൃഷ്ടികളെ സ്തുതിപാടുവിന്‍ നഥനെ വാഴ്ത്തിടുവിന്‍  
10.സെഹിയോന്‍ മാളികയില്‍  
11.യേശുവിനെ കാണേണം എനിക്കേശുവിനെ കാണേണം  
12.യേശുക്രിസ്തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന് പരലേകത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നു 
13.വഴിയരികില്‍ പഥികനായി കാത്തുനില്ക്കും  
14.നിത്യചൈതന്ന്യ ധായകാ കര്‍ ത്താവെ ശ്രീയേശു നാഥാ 
15.നന്മനേരുമമ്മാ വിണ്ണിന്‍ രാജകന്ന്യ  
16.ഞാന്‍ ഉറങ്ങാനായി താരാട്ടൂപാടുന്നു ദെയിവം  
17.ഞാനുറങ്ങാന്‍ പോകുമ്മുമ്പായി നിനക്കേകുന്നിതാ  
18.നിത്യവിശുദ്ധയാം കന്യമറിയാമെ നിന്‍ നാമം  
19.പെന്തുകോസ്തുനാളില്‍ മുന്മഴപെയിച്ച 
20.ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിചോരെല്ലാം  
21.ഒഴുകി ഒഴുകി ദുരത്തെങ്ങോ പോയി  
22.ഓര്‍മ്മയില്‍ നിന്‍ മുഖം മാത്രം ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ മനം കുളിരുന്നു  
23.സര്‍വവും യേശുനാഥാനായി സമര്‍പ്പണം  
24.സമയാമാം രഥത്തില്‍ ഞാന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗയാത്ര ചെയ്യുനു  
25.ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും മരുദൂവിന്‍ വഴികളിലൂടെ 
26.രജാക്കന്‍മാരുടെ രാജാവെ 
27.യെമ്മാനുവേല്‍ യെമ്മാനുവേല്‍ നിന്നോടുകൂടെ വാഴുന്നു 
28.ഏന്നെ കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്ന സ്നേഹം 
29.ബലിയായി തിരുമുമ്ബില്‍ നല്കാം 
30.അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ വാഴും നാഥന്‍ 
31.ജീവിതത്തിന്‍ വീഥിയില്‍ ഞാന്‍ വീണുപോയാലും 
32.എഫ്രായും നീഎന്റെ വത്സല പുത്രന്‍ 
33.എന്റ് അടുത്തുനില്ക്കുവാനേശുവുണ്ട് എല്ലാരും വരുവിന്‍ (Track only) 
34.എന്‍ സുദന്‍ നയിച്ചിടും അജഗണങ്ങളെ 
35.കാലങ്ങള്‍ ഉണരും മുമ്ബേ 
36.കാലിത്തൊഴുത്തുല്‍ പിറന്നനെ 
37.ജറുസലേമിന്‍ നായകാ Note : ചില ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ ക്യത്യമായി അറിയാത്തതുകാരണം ചില വരികളില്‍ തെറ്റുകള്‍ കടന്നുകൂടീയിട്ടുണ്‌ട്. അത് പരിഹരിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്‌ടിരിക്കുകയാണ്‌. നിങ്ങള്‍ക്ക് ക്യത്യമായ വരികള്‍ അറിയാമെങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കു. നിങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയും പ്രോത്സാഹനവുമാണ്‌ ഞങ്ങളുടെ ശക്തി.